دانلود فیلتر شکن قدرتمند و سریع برای کامپیوتر برده‌وار 

۱۱۵۰ اولين پولدرها در فلاندر شكل گرفتند. (كشاورزي مبتني بر آبياري بسيار زود در سال ۱۱۷۹ در ميلان به مورد اجراء گذاشته شد.) پرورش اسب، اختراع نوعي ساز و برگ اصلاح‌شده ]شامل يراق، تنگ و افسار اسب [ و استفاده از نعل آهني، گسترش آسياب‌هاي دستي، آبي و بادي؛ اجتماعات جديد رابا منابع نسبتاً گسترده‌اي از انرژي پشتيباني كردند. اين فرايند صرفاً استخراج و ذوب فلزات را دگرگون نساخت، ]بلكه[ نياز به كار برده‌وار را از بين برد و بر مازاد انرژي‌هاي انساني كه همواره در مناطق بسيار مناسب وجود داشت، افزود.